Make your own free website on Tripod.com

ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Π. Ε. ΗΛΕΙΑΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002

1. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΜΕΛΗ

 • Πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος προσέλκυσης νέων μελών στην Κίνηση είναι η συμμετοχή των διαφόρων Προσκοπικών Κλιμακίων σε δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν παιδιά και νέοι εκτός Κίνησης, στις οποίες θα παρουσιάζεται η Προσκοπική Μέθοδος και ενδεικτικές Προσκοπικές Δράσεις. Για το λόγο αυτό θα καταβληθεί προσπάθεια συμμετοχής των τοπικών Προσκοπικών Κλιμακίων σε δραστηριότητες μαζικών φορέων για παιδιά και νέους της περιοχής (συνεργασία με φορείς Α' Βάθμιας και Β' Βάθμιας Εκπαίδευσης σε Μαθητικά Σεμινάρια, συμμετοχή σε δραστηριότητες των Τοπικών Κέντρων Πρόληψης, συνεργασία με Τοπικούς Αθλητικούς Συλλόγους κ.λ.π.), όπου θα παρέχεται η ευχέρεια στα Προσκοπικά Κλιμάκια να παρουσιάζουν στοιχεία της Προσκοπικής τους Δραστηριότητας.
 • Γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες της περιφέρειας και με δεδομένη την έλλειψη Ανώτερων και Ανώτατων Σχολών στα όρια της Περιφερειακής Εφορείας - πραγματικότητες που αποκλείουν την ύπαρξη νέων Βαθμοφόρων από τους Ανιχνευτές, οι οποίοι εγκαταλείπουν την περιοχή για σπουδές - πιστεύομε ότι είναι αναγκαία η στροφή μας προς συγκεκριμένους ενήλικες κυρίως Παλαιούς Πρόσκοπους - και όχι μόνο - και η προσέλκυσή τους στην Κίνηση, με σκοπό να καλύψουν κενά Βαθμοφόρων.

2. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Με σκοπό την κατανόηση και τον τρόπο εφαρμογής της Μεθοδολογίας των Κλάδων, θα πρέπει να πραγματοποιείται ανά έτος σχετικό σεμινάριο το οποίο θα απευθύνεται σε Βαθμοφόρους Τμημάτων.
 • Θα πρέπει να παρακολουθείται η πρόοδος των παιδιών και των εφήβων και θα διοργανώνεται από την Περιφερειακή Εφορεία η προβλεπόμενη από τον Κανονισμό Εκδρομή - Εξερεύνηση Δάφνης, ενώ για λόγους καλλίτερης και ομοιόμορφης οργάνωσης και σε συνεννόηση με τους Τοπικούς Εφόρους θα συνδιοργανώνεται και η Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους.
 • Θα ενθαρρύνονται και θα έχουν την αμέριστη συμπαράσταση της Περιφερειακής Εφορείας όλα τα Τμήματα για διοργάνωση ή συνδιοργάνωση Μεγάλων Δράσεων και Θερινών Κατσκηνώσεων.

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • Με σκοπό την καλλίτερη Οργάνωση και Διοίκηση των Κλιμακίων της Περιφερειακής Εφορείας, θα πρέπει να πραγματοποιείται ανά διετία σχετικό σεμινάριο, το οποίο θα απευθύνεται στους Βαθμοφόρους των Κλιμακίων και θα περιλαμβάνει θέματα Εσωτερικής Οργάνωσης και Διοίκησης Τμημάτων, Συστημάτων και Εφορειών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π.
 • Για τον ίδιο λόγο θα πρέπει ανά διετία να πραγματοποιείται σεμινάριο για την Εσωτερική Οργάνωση Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ε.Κ.Σ. του Σ.Ε.Π., το οποίο θα απευθύνεται στα μέλη των Επιτροπών όλων των Κλιμακίων της Περιφερειακής Εφορείας.

4. ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ - ΗΓΕΣΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Με σκοπό την ενθάρρυνση των Βαθμοφόρων για τη συμμετοχή τους στην Εκπαίδευση, και πέραν των αναφερομένων σε άλλους τομείς Προσκοπικού Έργου σεμιναρίων που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν, φιλοδοξία της Περιφερειακής Εφορείας είναι η έκδοση του "Εγκολπίου του Βαθμοφόρου", το οποίο θα αποτελείται από τμήματα τα οποία θα εκδοθούν σταδιακά με τίτλους: "Ιδεολογικό Περιεχόμενο του Σ.Ε.Π. και Βασικές Διατάξεις", "Οργάνωση και Διοίκηση", "Προσκοπικό Πρόγραμμα", "Αγέλη Λυκοπούλων", "Ομάδα Προσκόπων", "Κοινότητα Ανιχνευτών", σύμφωνα με τους Κανονισμούς και τις Βασικές Εγκυκλίους του Σ.Ε.Π. Τα τμήματα του Εγκολπίου θα συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα από τους Κανονισμούς έντυπα ώστε να καθίστανται χρήσιμα τόσο για την πληρέστερη ενημέρωση των Βαθμοφόρων, όσο και για την απόκτηση κοινού κώδικα επικοινωνίας μεταξύ τους.
 • Απώτερος σκοπός της Περιφερειακής Εφορείας θα είναι η κατά το δυνατόν Εκπαιδευτική της αυτοδυναμία, εντάσσοντας όσο το δυνατόν περισσότερους Βαθμοφόρους της, κατόχους Διακριτικού Δάσους, καθώς και όλους όσους έχουν παρακολουθήσει Σχολή Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, στον κατάλογο των Βαθμοφόρων που προσφέρουν υπηρεσίες στην Εκπαίδευση.

5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 • Με σκοπό την ανάδειξη του ρόλου της Κίνησης στην τοπική κοινωνία και τη δυνατότητα προσφοράς της σ' αυτήν, θα εκπονηθεί σχέδιο με την ονομασία "Έσο Έτοιμος", βασισμένο σε ιδέα του πρώην Περιφερειακού Εφόρου, με σκοπό την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
 • Για μια πρώτη γνωριμία με τον Νομό Ηλείας, η Περιφερειακή Εφορεία πρόκειται να εκδώσει σε έντυπο με τίτλο "Ανιχνεύοντας την Ηλεία", βασισμένο σε εργασίες Κοινοτήτων Ανιχνευτών της Ηλείας οι οποίες παρουσιάστηκαν σε "Ανιχνευτικές Πολιτιστικές Ενημερώσεις", και οι οποίες περιγράφουν διάφορες περιοχές της.
 • Ακόμη θα ξεκινήσει η διαδικασία δημιουργίας σελίδας για την Περιφερειακή Εφορεία Ηλείας στο διαδίκτυο, στην οποία θα παρέχονται πληροφορίες για την Κίνηση, για την Περιφερειακή Εφορεία, για τον Νομό Ηλείας κ.λ.π.
 • Με την ευκαιρία των 90 χρόνων από την ίδρυση του Σ.Ε.Π. θα γίνει προσπάθεια συλλογής ιστορικού υλικού (φωτογραφίες, έντυπα, διακρίσεις κ.λ.π.) και να καταγραφεί η ιστορία του Προσκοπισμού στην Ηλεία.

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 • Με δεδομένη την αναγκαιότητα οικονομικής αυτοδυναμίας, πιστεύομε ότι είναι αναγκαία, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης της Περιφερειακής Εφορείας, η διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό το οικονομικό όφελος (χοροεσπερίδες, εκδρομές κ.λ.π.)
 • Για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων της Περιφερειακής Εφορείας (Συνεδρίων, Εκδόσεων κ.λ.π.), κρίνεται απαραίτητη η χρησιμοποίηση του θεσμού των χορηγιών.